> Dokumentų pavyzdžiai > Automobilio nuomos sutartis

Automobilio Nuomos Sutartis

Automobilio Nuomos Sutartis

Automobilio nuomos sutarties esmė yra automobilio perdavimas naudoti nuomininkui pagal sutartas sąlygas ir numatant automobilio nuomos mokestį.

Automobilio nuomos sutartis Pavyzdys

 
AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIS
 
2022-07-32 (sutarties data)Nr. PER-145 (sutarties registracijos numeris)
Vilnius (sutarties surašymo vieta)
 

VARDENIS PAVARDENIS, a. k. 35522549456, gyvenantis Laimingoji g. 555-55, Vilnius, toliau automobilio nuomos sutartyje vadinamas NUOMOTOJU, iš vienos pusės,

UAB „Įmonės pavadinimas“, į. k. 9991231234, buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius, atstovaujama direktoriaus VARDONIO PAVARDONIO, toliau automobilio nuomos sutartyje vadinamu NUOMININKU, iš kitos pusės,

sudarė šią automobilio nuomos sutartyje, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
1 SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šia SUTARTIMI NUOMOTOJAS perduota už 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) nuomos mokestį per mėnesį naudotis NUOMININKUI lengvąjį automobilį: „Automobilio markė“, valstybinis numeris: ABC 123, spalva – žalia, identifikavimo numeris: IJKLMN55555Z123456, toliau SUTARTYJE vadinamas AUTOMOBILIU.

1.2 AUTOMOBILIS asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso NUOMOTOJUI.

1.3 Nuomai perduodamo AUTOMOBILIO vertė – 30000,00 (trisdešimt tūkstančių) litų.

1.4 AUTOMOBILIS perduodamas naudoti įmonės pagrindinei veiklai.

2 SUTARTIES TERMINAS

2.1 AUTOMOBILIO nuomos SUTARTIS yra neterminuota.

3 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 NUOMOTOJAS įsipareigoja:

3.1.1      Perduoti NUOMININKUI naudotis AUTOMOBILĮ.

3.2 NUOMININKAS įsipareigoja:

3.2.1 Naudoti AUTOMOBILĮ pagal paskirtį ir sutartį.

3.2.2 Neleisti AUTOMOBILIU naudotis tretiems asmenims be NUOMOTOJO leidimo.

3.2.3 Nutraukus panaudos SUTARTĮ, per 3 kalendorines dienas grąžinti AUTOMOBILĮ NUOMOTOJUI.

3.2.4 Atlyginti nuostolius, jeigu AUTOMOBILIS nuvertėjo dėl NUOMININKO kaltės.

3.2.5 Savo lėšomis atlikti Automobilio remontą šiomis sąlygomis:

3.2.5.1 NUOMININKAS atlieka remontą susijusį su AUTOMOBILIO eksploatacija pagal SUTARTIES sąlygas;

3.2.5.2 NUOMININKAS padengia techninės apžiūros ir draudimo išlaidas.

4 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

4.1 SUTARTIS gali būti nutraukta šalims susitarus.

4.2 NUOMOTOJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu NUOMININKAS:

     4.2.1 naudojasi AUTOMOBILIU ne pagal sutartį;

     4.2.2 tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;

4.3 NUOMININKO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu NUOMOTOJAS nevykdo SUTARTIMI prisiimtų įsipareigojimų.

5 KITOS SĄLYGOS

5.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

6 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

6.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 ŠALIŲ REKVIZITAI

NUOMOTOJAS

VARDENIS PAVARDENIS

a.k. 35522549456

gyv. Laimingoji g. 555-55, Vilnius

 


(parašas)

VARDENIS PAVARDENIS

 

NUOMININKAS

UAB „Įmonės pavadinimas“

į. k. 9991231234

buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius

direktorius


(parašas)

VARDONIS PAVARDINIS

 

 

Automobilio nuomos sutartis Nuotrauka

Automobilio nuomos sutartis

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai