> Dokumentų pavyzdžiai > Pirkimo – pardavimo sutartis

Pirkimo – Pardavimo Sutartis

Pirkimo Pardavimo Sutartis

Pirkimo – pardavimo sutartis Pavyzdys

 
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
 
2022-07-32 (sutarties data)Nr. PER-145 (sutarties registracijos numeris)
Vilnius (sutarties surašymo vieta)
 

VARDENIS PAVARDENIS, a. k. 35522549456, gyvenantis Laimingoji g. 555-55, Vilnius, toliau pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamas PARDAVĖJU, iš vienos pusės,

UAB „Įmonės pavadinimas“, į. k. 9991231234, buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius, atstovaujama direktoriaus VARDONIO PAVARDONIO, toliau pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamu PIRKĖJU, iš kitos pusės,

sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
1 PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

1.1 Parduoti nuosavybės teise priklausantį (turto pavadinimas) turtą.

2 PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

2.1 Iki 2022 m. septinto 32 d. sumokėti PARDAVĖJUI XXXX Lt yy ct (suma žodžiais) sumą.

3 KITOS SĄLYGOS

3.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

4 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

4.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5 ŠALIŲ REKVIZITAI

PARDAVĖJAS

VARDENIS PAVARDENIS

a.k. 35522549456

gyv. Laimingoji g. 555-55, Vilnius

 


(parašas)

VARDENIS PAVARDENIS

 

PIRKĖJAS

UAB „Įmonės pavadinimas“

į. k. 9991231234

buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius

direktorius


(parašas)

VARDONIS PAVARDINIS

 

 

Pirkimo – pardavimo sutartis Nuotrauka

Pirkimo – pardavimo sutartis

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai