> Dokumentų pavyzdžiai > Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų

Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų

Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų

Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų Pavyzdys

AUTOMOBILIO PANAUDOS SUTARTIS
2016-05-15 (sutarties data)Nr. ASM-15 (sutarties registracijos numeris)
Prienai (sutarties surašymo vieta)

VARDIS PAVARDIS, a. k. 4422178234682, gyvenantis Asmenų g. 15, Garliava, toliau panaudos sutartyje vadinamas PANAUDOS DAVĖJU, iš vienos pusės,

VARDŽIUS PAVARDŽIUS, a. k. 3231873642817, gyvenantis Fiziniai g. 51, Garliava, toliau panaudos sutartyje vadinamu PANAUDOS GAVĖJU, iš kitos pusės,

sudarė šią panaudos sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

1 SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šia SUTARTIMI PANAUDOS DAVĖJAS perduota neatlygintinai naudotis PANAUDOS GAVĖJUI lengvąjį automobilį: „Darbuotojo Automobilio markė“, valstybinis numeris: JKL 661, spalva – raudona, identifikavimo numeris: BMFWA1278942473671278, toliau SUTARTYJE vadinamas AUTOMOBILIU.

1.2 AUTOMOBILIS asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso PANAUDOS DAVĖJUI.

1.3 AUTOMOBILIS perduodamas naudoti įmonės pagrindinei veiklai.

2 SUTARTIES TERMINAS

2.1 AUTOMOBILIO panaudos SUTARTIS yra neterminuota.

3 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 PANAUDOS DAVĖJAS įsipareigoja:

3.1.1 Perduoti PANAUDOS GAVĖJUI naudotis AUTOMOBILĮ.

3.2 PANAUDOS GAVĖJAS įsipareigoja:

3.2.1 Naudoti AUTOMOBILĮ pagal paskirtį ir sutartį.

3.2.2 Neleisti AUTOMOBILIU naudotis tretiems asmenims be PANAUDOS DAVĖJO leidimo.

3.2.3 Nutraukus panaudos SUTARTĮ, per 3 kalendorines dienas grąžinti AUTOMOBILĮ.

3.2.4 Atlyginti nuostolius, jeigu AUTOMOBILIS nuvertėjo dėl PANAUDOS GAVĖJO kaltės.

3.2.5 Savo lėšomis atlikti Automobilio remontą šiomis sąlygomis:

3.2.5.1 PANAUDOS GAVĖJAS atlieka remontą susijusį su AUTOMOBILIO eksploatacija pagal SUTARTIES sąlygas;

3.2.5.2 PANAUDOS GAVĖJAS padengia techninės apžiūros ir draudimo išlaidas.

4 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

4.1 SUTARTIS gali būti nutraukta šalims susitarus.

4.2 PANAUDOS DAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS GAVĖJAS:

4.2.1 naudojasi AUTOMOBILIU ne pagal sutartį;

4.2.2 tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;

4.3 PANAUDOS GAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS DAVĖJAS nevykdo SUTARTIMI prisiimtų įsipareigojimų.

5 KITOS SĄLYGOS

5.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

6 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

6.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 ŠALIŲ REKVIZITAI

PANAUDOS DAVĖJAS

VARDIS PAVARDIS

a.k. 4422178234682

gyv. Asmenų g. 15, Garliava


(parašas)

VARDIS PAVARDIS

PANAUDOS DAVĖJAS

VARDŽIUS PAVARDŽIUS

a.k. 3231873642817

gyv. Fiziniai g. 51, Garliava


(parašas)

VARDŽIUS PAVARDŽIUS

 

Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų Nuotrauka

Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai