> Dokumentų pavyzdžiai > Patalpų nuomos sutartis

Patalpų Nuomos Sutartis

Patalpų Nuomos Sutartis

Patalpų nuomos sutartis Pavyzdys

 
PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS
 
2016-08-15 (sutarties data)Nr. PER-145 (sutarties registracijos numeris)
Vilnius (sutarties surašymo vieta)
 

PATALPIS PATALPAITIS, a. k. 35522549456, gyvenantis Patalpų g. 555-55, Vilnius, toliau patalpų nuomos sutartyje vadinamas NUOMOTOJU, iš vienos pusės,

UAB „Įmonės pavadinimas“, į. k. 9991231234, buveinė Sutarčių g. 55, Vilnius, atstovaujama direktoriaus VARDONIO PAVARDONIO, toliau patalpų nuomos sutartyje vadinamu NUOMININKU, iš kitos pusės,

sudarė šią patalpų nuomos sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
1 SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. NUOMOTOJAS, vadovaudamasis SUTARTIMI, perduoda NUOMININKUI nuomos teise naudotis XXX m2 (plotas žodžiais) patalpas 1 aukšte toliau vadinamas PATALPOMIS, esančias pastato, unikalus numeris 1234-1234-1234:1234 inventorizacinėje byloje pažymėtu 123 1/X, kurio adresas Nuomininkų g. 123, LT- 12345 Kaunas.

2 SUTARTIES TERMINAS

2.1. PATALPŲ nuomos terminas yra nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 16 d.

3 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.NUOMOTOJAS įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. perduoti NUOMININKUI SUTARTIMI aptartas PATALPAS, pasirašant PATALPŲ priėmimo – perdavimo aktą, toliau AKTAS. AKTE nurodoma PATALPŲ būklė PATALPŲ perdavimo metu.

3.2. ...RUOŠIAMA...

4 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

... ... ruošiama ... ...

5 KITOS SĄLYGOS

... ... ruošiama ... ...

6 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

6.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 ŠALIŲ REKVIZITAI

NUOMOTOJAS

PATALPIS PATALPAITIS

a.k. 35522549456

gyv. Patalpų g. 555-55, Vilnius

 


(parašas)

PATALPIS PATALPAITIS

 

NUOMININKAS

UAB „Įmonės pavadinimas“

į. k. 9991231234

buveinė Sutarčių g. 55, Vilnius

direktorius


(parašas)

VARDONIS PAVARDINIS

 

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai