> Dokumentų pavyzdžiai > Automobilio panaudos sutartis su fiziniu asmeniu

Automobilio Panaudos Sutartis su Fiziniu Asmeniu

Automobilio Panaudos Sutartis su Fiziniu Asmeniu

Automobilio panaudos sutartis su fiziniu asmeniu Pavyzdys

AUTOMOBILIO PANAUDOS SUTARTIS
2017-07-17 (sutarties data)Nr. VEZ-17 (sutarties registracijos numeris)
Klaipėda (sutarties surašymo vieta)

VARDAUSKAS PAVARDAUSKAS, a. k. 3775414452346, gyvenantis Fizinių g. 177-17, Klaipėda, toliau panaudos sutartyje vadinamas PANAUDOS DAVĖJU, iš vienos pusės,

UAB „Įmonės pasirašančios sutartį su fiziniu asmeniu pavadinimas“, į. k. 4465789497, buveinė Asmenų g. 17, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus VARDUKO PAVARDUKO, toliau panaudos sutartyje vadinamu PANAUDOS GAVĖJU, iš kitos pusės,

sudarė šią panaudos sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

1 SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šia SUTARTIMI PANAUDOS DAVĖJAS perduota neatlygintinai naudotis PANAUDOS GAVĖJUI lengvąjį automobilį: „Fizinio asmens Automobilio markė“, valstybinis numeris: JKL 177, spalva – pilka, identifikavimo numeris: OMVTFD444558884422123, toliau SUTARTYJE vadinamas AUTOMOBILIU.

1.2 AUTOMOBILIS asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso PANAUDOS DAVĖJUI.

1.3 AUTOMOBILIS perduodamas naudoti įmonės pagrindinei veiklai.

2 SUTARTIES TERMINAS

2.1 AUTOMOBILIO panaudos SUTARTIS yra neterminuota.

3 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 PANAUDOS DAVĖJAS įsipareigoja:

3.1.1 Perduoti PANAUDOS GAVĖJUI naudotis AUTOMOBILĮ.

3.2 PANAUDOS GAVĖJAS įsipareigoja:

3.2.1 Naudoti AUTOMOBILĮ pagal paskirtį ir sutartį.

3.2.2 Neleisti AUTOMOBILIU naudotis tretiems asmenims be PANAUDOS DAVĖJO leidimo.

3.2.3 Nutraukus panaudos SUTARTĮ, per 3 kalendorines dienas grąžinti AUTOMOBILĮ.

3.2.4 Atlyginti nuostolius, jeigu AUTOMOBILIS nuvertėjo dėl PANAUDOS GAVĖJO kaltės.

3.2.5 Savo lėšomis atlikti Automobilio remontą šiomis sąlygomis:

3.2.5.1 PANAUDOS GAVĖJAS atlieka remontą susijusį su AUTOMOBILIO eksploatacija pagal SUTARTIES sąlygas;

3.2.5.2 PANAUDOS GAVĖJAS padengia techninės apžiūros ir draudimo išlaidas.

4 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

4.1 SUTARTIS gali būti nutraukta šalims susitarus.

4.2 PANAUDOS DAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS GAVĖJAS:

4.2.1 naudojasi AUTOMOBILIU ne pagal sutartį;

4.2.2 tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;

4.3 PANAUDOS GAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS DAVĖJAS nevykdo SUTARTIMI prisiimtų įsipareigojimų.

5 KITOS SĄLYGOS

5.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

6 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

6.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 ŠALIŲ REKVIZITAI

PANAUDOS DAVĖJAS

VARDAUSKAS PAVARDAUSKAS

a.k. 3775414452346

gyv. Fizinių g. 177-17, Klaipėda


(parašas)

VARDAUSKAS PAVARDAUSKAS

PANAUDOJAS GAVĖJAS

UAB „Įmonės pasirašančios sutartį su fiziniu asmeniu pavadinimas“

į. k. 4465789497

buveinė Asmenų g. 17, Klaipėda

direktorius


(parašas)

VARDUKAS PAVARDUKAS

 

Automobilio panaudos sutartis su fiziniu asmeniu Nuotrauka

Automobilio panaudos sutartis su fiziniu asmeniu

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai