> Dokumentų pavyzdžiai > Automobilio panaudos sutartis

Automobilio Panaudos Sutartis

automobilio panaudos sutartis

Automobilio panaudos sutarties esmė – automobilio perdavimas neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui.

Kuo Skiriasi Automobilio Panaudos Sutartis nuo Nuomos Sutarties?

Skirtumas tarp panaudos ir nuomos sutarčių – panaudos atveju automobiliu panaudos gavėjas naudojasi neatlygintinai, o nuomos atveju, moka nuomos mokestį automobilio sąvininkui.

Automobilio panaudos sutartis Pavyzdys

AUTOMOBILIO PANAUDOS SUTARTIS
 
2022-07-32 (sutarties data)Nr. PER-145 (sutarties registracijos numeris)
Vilnius (sutarties surašymo vieta)
 

VARDENIS PAVARDENIS, a. k. 35522549456, gyvenantis Laimingoji g. 555-55, Vilnius, toliau panaudos sutartyje vadinamas PANAUDOS DAVĖJU, iš vienos pusės,

UAB „Įmonės pavadinimas“, į. k. 9991231234, buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius, atstovaujama direktoriaus VARDONIO PAVARDONIO, toliau panaudos sutartyje vadinamu PANAUDOS GAVĖJU, iš kitos pusės,

sudarė šią panaudos sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
1 SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šia SUTARTIMI PANAUDOS DAVĖJAS perduota neatlygintinai naudotis PANAUDOS GAVĖJUI lengvąjį automobilį: „Automobilio markė“, valstybinis numeris: ABC 123, spalva – žalia, identifikavimo numeris: IJKLMN55555Z123456, toliau SUTARTYJE vadinamas AUTOMOBILIU.

1.2 AUTOMOBILIS asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso PANAUDOS DAVĖJUI.

1.3 AUTOMOBILIS perduodamas naudoti įmonės pagrindinei veiklai.

2 SUTARTIES TERMINAS

2.1 AUTOMOBILIO panaudos SUTARTIS yra neterminuota.

3 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 PANAUDOS DAVĖJAS įsipareigoja:

3.1.1      Perduoti PANAUDOS GAVĖJUI naudotis AUTOMOBILĮ.

3.2 PANAUDOS GAVĖJAS įsipareigoja:

3.2.1 Naudoti AUTOMOBILĮ pagal paskirtį ir sutartį.

3.2.2 Neleisti AUTOMOBILIU naudotis tretiems asmenims be PANAUDOS DAVĖJO leidimo.

3.2.3 Nutraukus panaudos SUTARTĮ, per 3 kalendorines dienas grąžinti AUTOMOBILĮ.

3.2.4 Atlyginti nuostolius, jeigu AUTOMOBILIS nuvertėjo dėl PANAUDOS GAVĖJO kaltės.

3.2.5 Savo lėšomis atlikti Automobilio remontą šiomis sąlygomis:

3.2.5.1 PANAUDOS GAVĖJAS atlieka remontą susijusį su AUTOMOBILIO eksploatacija pagal SUTARTIES sąlygas;

3.2.5.2 PANAUDOS GAVĖJAS padengia techninės apžiūros ir draudimo išlaidas.

4 SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI

4.1 SUTARTIS gali būti nutraukta šalims susitarus.

4.2 PANAUDOS DAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS GAVĖJAS:

     4.2.1 naudojasi AUTOMOBILIU ne pagal sutartį;

     4.2.2 tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;

4.3 PANAUDOS GAVĖJO iniciatyva SUTARTIS gali būti nutraukta, jeigu PANAUDOS DAVĖJAS nevykdo SUTARTIMI prisiimtų įsipareigojimų.

5 KITOS SĄLYGOS

5.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

6 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

6.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7 ŠALIŲ REKVIZITAI

PANAUDOS DAVĖJAS

VARDENIS PAVARDENIS

a.k. 35522549456

gyv. Laimingoji g. 555-55, Vilnius

 


(parašas)

VARDENIS PAVARDENIS

 

PANAUDOJAS GAVĖJAS

UAB „Įmonės pavadinimas“

į. k. 9991231234

buveinė Veikliųjų g. 55, Vilnius

direktorius


(parašas)

VARDONIS PAVARDINIS

 

 

Automobilio panaudos sutartis Nuotrauka

Automobilio panaudos sutartis

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai