> Dokumentų pavyzdžiai > Pardavimo sutartis

Pardavimo Sutartis

Pardavimo Sutartis

Pardavimo sutartis Pavyzdys

 
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
 
2016-06-16 (pardavimo sutarties data)Nr. PER-16 (pardavimo sutarties registracijos numeris)
Kėdainių m. (pardavimo sutarties surašymo vieta)
 

VARDAITIS PAVARDAITIS, a. k. 56522649771, gyvenantis Sutarčių g. 23-49, Kėdainiai, toliau pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamas PARDAVĖJU, iš vienos pusės,

ANTANAS ANTANAITIS, a. k. 46127946221, gyvenantis Pirkėjų g. 56-72, Raseiniai, toliau pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamas PIRKĖJU, iš vienos pusės,

sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą SUTARTIMI:

 
1 PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

1.1 Parduoti nuosavybės teise PARDAVĖJUI priklausantį (turto pavadinimas) turtą.

2 PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

2.1 Iki 2016 m. spalio 16 d. sumokėti PARDAVĖJUI ZZZ Eur yy ct (suma žodžiais) sumą.

3 KITOS SĄLYGOS

3.1 SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3.2 Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo dienos.

4 GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4.1 SUTARČIAI taikoma LR teisė.

4.2 Visi tarp Šalių kilę ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5 ŠALIŲ REKVIZITAI

PARDAVĖJAS

VARDAITIS PAVARDAITIS

a.k. 56522649771

gyv. Sutarčių g. 23-49, Kėdainiai

 


(pardavėjo parašas)

 

PIRKĖJAS

ANTANAS ANTANAITIS

a.k. 46127946221

gyv. Pirkėjų g. 56-72, Raseiniai

 


(pirkėjo parašas)

 

 

Pardavimo sutartis Nuotrauka

Pardavimo sutartis

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai