> Dokumentų pavyzdžiai > Atliktų darbų aktas

Atliktų Darbų Aktas

Atliktų Darbų Aktas

Atliktų darbų aktas Pavyzdys

 
UAB „Darbus Priduodanti Įmonė“
UAB „Darbus Priimanti Įmonė“
 
TVIRTINU
Direktorius
UAB „Darbus Priduodanti Įmonė“
(parašas)
Antanas Antanaitis
 
TVIRTINU
Direktorius
UAB „Darbus Priimanti Įmonė“
(parašas)
Tomas Tomaitis
 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS
 
2016-06-16 (ąkto surašymo data)
Kaunas (akto surašymo vieta)
 

Objektas
Rangovas
Užsakovas
Vykdytojas

 

Sąm.
eil.
Nr.
Įkaino-
jimo
pagrin-
das
Darbų ir išlaidų aprašymas Mata-
vimo
vienetas
Kiekis Tiesioginės išlaidos (Eur)
darbo
užmo-
kestis
medžia-
gos
mecha-
nizm.
Iš viso
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Iš viso:            
    Pridėtinės vertės mokestis 21%            
    Iš viso:            

 
UAB „Darbus Priduodanti Įmonė“
Pareigos (parašas)Vytas Vytautaitis
 
UAB „Darbus Priimanti Įmonė“
Pareigos (parašas)Algimantas Algimantaitis
 

 

Atliktų darbų aktas Nuotrauka

Atliktų darbų aktas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai